Just Accepted

Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
The Educational Adaptive-optics Solar Telescope (EAST) at the Shanghai Astronomy Museum
Zhimao Du, Qing Lin, Xuejun Rao, Yue Zhong, Jiawen Yao, Hua Bao, Libo Zhong, Yu Liang, Hui Zhang
DOI: 10.61977/ati2024009
Abstract FullText HTML PDF
Electrical Design of a Membrane Antenna for a Lunar-based Low-frequency Radio Telescope
Nanben Suo, Fengquan Wu, Kai He, Shijie Sun, Wei Zhou, Minquan Zhou, Cong Zhang, Jiaqin Xu, Qisen Yan, Shenzhe Xu, Jiacong Zhu, Zhao Wang, Ke Zhang, Haitao Miao, Jixia Li, Yougang Wang, Tianlu Chen, Xuelei Chen
DOI: 10.61977/ati2024023
Abstract FullText HTML
Performance analysis of the mutual coupling effect on Phased Array Feeds
Kai Wang, Maozheng Chen, Jun Ma, Hao Yan, Liang Cao, Xuefeng Duan, Jiahui Li
DOI: 10.61977/ati2024019
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of an autonomous Master Control System for a multi-layer magnetic and helioseismic telescope
Liyue Tong, Yingzi Sun, Xiao Yang, Jiaben Lin, Yuanyong Deng, Xianyong Bai, Bingxiang Wang, Xiaoming Zhu, Yang Bai, Yi Shang, Hui Wang
DOI: 10.61977/ati2024020
Abstract FullText HTML PDF
Muon energy reconstruction in the high-energy neutrino observations
Ying Qi, Jiali Liu, Maoyuan Liu, Mingjun Chen, Zike Wang, Tianqi Huang, Peiyuan Chu
DOI: 10.61977/ati2024027
Abstract FullText HTML
Design and assembly of a nested imaging X-ray telescope for the Hot Universe Baryon Surveyor mission
Jun Yu, Ruohui Xian, Xiaoqiang Wang, Yifan Wang, Zhanshan Wang, Wei Zhang, Yibo Cai, Jing Yang, Xi Lu, Wei Wang, Wei Cui
DOI: 10.61977/ati2024017
Abstract FullText HTML PDF
A high-contrast imaging coronagraph for segmented-mirror large aperture telescopes using a spatial light modulator
Jiangpei Dou, Huanyu Dong
DOI: 10.61977/ati2024018
Abstract FullText HTML PDF
Fuzzy Proportional Integral Derivative control of a voice coil actuator system for adaptive deformable mirrors
Ziqiang Cui, Heng Zuo, Weikang Qiao, Hao Li, Fujia Du, Yifan Wang, Jinrui Guo
DOI: 10.61977/ati2024025
Abstract FullText HTML

Most Read Most Cited