column
The FAST Core Array
Peng Jiang, Rurong Chen, Hengqian Gan, Jinghai Sun, Boqin Zhu, Hui Li, Weiwei Zhu, Jingwen Wu, Xuelei Chen, Haiyan Zhang, Tao An
2024, 1(2): 84-94. DOI: 10.61977/ati2024012
Abstract FullText HTML PDF
Solar adaptive optics systems for the New Vacuum Solar Telescope at the Fuxian Lake Solar Observatory
Lanqiang Zhang, Xuejun Rao, Hua Bao, Youming Guo, Jinsheng Yang, Nanfei Yan, Xian Ran, Dingkang Tong, Xinlong Fan, Zhongyi Feng, Changhui Rao
2024, 1(2): 95-104. DOI: 10.61977/ati2024014
Abstract FullText HTML PDF
Optical frequency comb technology: from ground to space
Xiaodong Shao, Yu Yan, Hainian Han, Zhiyi Wei
2024, 1(2): 105-116. DOI: 10.61977/ati2024016
Abstract FullText HTML PDF
An improved non-uniform fast Fourier transform method for radio imaging of coronal mass ejections
Weidan Zhang, Bing Wang, Zhao Wu, Shuwang Chang, Yao Chen, Fabao Yan
2024, 1(2): 117-127. DOI: 10.61977/ati2024006
Abstract FullText HTML PDF
Solar image reconstruction method under atmospheric turbulence at Fuxian Lake Solar Observatory
Sizhong Zou, Zhenyu Jin, Kaifan Ji, Jun Xu, Lei Yang
2024, 1(2): 128-139. DOI: 10.61977/ati2024010
Abstract FullText HTML PDF
HF-VHF dual-channel multifunctional radio astronomy terminal system
Kaijing Liu, Liang Dong, Huanhuan Xie, Baoxin Li, Jingzhi Zhou
2024, 1(2): 140-149. DOI: 10.61977/ati2024011
Abstract FullText HTML PDF
Determining the observation epochs of star catalogs from ancient China using the generalized Hough transform method
Boliang He, Yongheng Zhao
2024, 1(2): 150-155. DOI: 10.61977/ati2024013
Abstract FullText HTML PDF

Most Read Most Cited